2014, ഫെബ്രുവരി 8, ശനിയാഴ്‌ച

സച്ചരിതം

ആരാധന
ദൈവത്തിന്
ദൈവങ്ങള്‍ക്ക്
ദൈവസങ്കല്പങ്ങള്‍ക്ക്...

ആദരവും
ബഹുമാനവും
രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും
ഗുരുനാഥന്‍മാര്‍ക്കും...

മറ്റുള്ളവര്‍ക്കെല്ലാം
സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നത്
സ്നേഹോഷ്മളതമാത്രം...

അല്ലാതുള്ളതെല്ലാം
അനൌചിത്യം
എന്നതത്രേ
സച്ചരിത മാനസം ...
... ... ... ...
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൩൦-൦൮-൨൦൦൯

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ